Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

truskaffeczka
18:39
4117 2cd2 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
truskaffeczka
18:39
7286 f11a 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
truskaffeczka
18:39
7312 638c 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

July 09 2015

truskaffeczka
09:10
kto też skończył sesję i mieści się w deficycie?
Reposted fromwymaziane wymaziane viadusz dusz

March 10 2015

truskaffeczka
14:58
1235 455b 420
Reposted fromkarosia karosia vialeukopenia leukopenia
14:58
1128 2b2c 420

O niczym

by Szymy

truskaffeczka
14:57
Przez te wszystkie lata dowiedziałam się, że czasem odpychamy ludzi tylko dlatego, żeby nas przyciągnęli. Chcemy, żeby do nas przyszli, powiedzieli, że o nas nie zapomnieli. Chcemy, żeby udowodnili nam, jak bardzo im na nas zależy. Chcemy, żeby walcząc o nas, dowiedli swojej miłości.
— Darien Gee - "Herbaciarnia Madeline"

February 11 2015

truskaffeczka
17:49
7393 9bbe 420
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium viadusz dusz
truskaffeczka
17:49
7395 86b4 420
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium viadusz dusz
truskaffeczka
17:49
Reposted fromweightless weightless viadusz dusz
truskaffeczka
17:46
7323 d6c4 420
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu viadusz dusz
17:46
0457 7c6c 420
truskaffeczka
17:46

bunnyjennyphotos:

when we moved into our apartment together. September 2013

Reposted fromweightless weightless viadusz dusz
truskaffeczka
17:45
9351 beca 420
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viadusz dusz
truskaffeczka
17:44
8807 be71 420
Reposted fromjustMeee justMeee viadusz dusz
truskaffeczka
17:44
3367 9872 420
czas najwyższy! 
Reposted fromamazing96 amazing96 viadusz dusz
truskaffeczka
17:32
Brooklyn Brownstones 
Reposted fromuhuh uhuh viathenewyork thenewyork
truskaffeczka
17:32
  
Reposted frombeyooonce beyooonce viapodaj-dalej podaj-dalej
truskaffeczka
17:32
2420 2c9b 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadusz dusz
truskaffeczka
17:32
5627 b3f1 420
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viadusz dusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl